විශේෂාංගගත
නිෂ්පාදන

Weili පුළුල් ආවරණයක් සහිත OE/OEM තත්ත්ව සංවේදක පිරිනමයි.
ABS සංවේදකය: 1900+ යොමු
Crank & Camshaft සංවේදකය: 620+ යොමු
EGT සංවේදකය: 350+ යොමු
DPF සංවේදකය: 40+ යොමු
NOx සංවේදකය: 100+ යොමු

තව දැනගන්න
ගැන
වේලි

Weili මෝටර් රථය සඳහා ස්වයංක්‍රීය සංවේදක සැලසුම් කර නිෂ්පාදනය කරයි, IATF 16949: 2016, ISO 14001, සහ OHSAS 18001 සඳහා තත්ත්ව කළමනාකරණ පද්ධතිය ස්ථාපිත කර ඇත.